Dobrodošli

Dobrodošli na sajt Kluba lečenih alkoholičara Sombor

Definicije …

U kliničkoj upotrebi se nalazi medicinska definicija (Despotović): 

,,Alkoholizam je hronična, progresivna bolest, recidivantnog karaktera, koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja zadovoljstva. U razvojnoj fazi bolesti obavezno nastaju telesna i duševna oštećenja, koja su posredno ili neposredno posledice uzimanja alkohola. Progresivna deterioracija ličnosti je glavna karakteristika ove bolesti.”

U nemedicinskim strukama je aktuelna ekološka definicija, bihejvioralni model, prema kojem: 

,,Alkoholizam je stil života, rizičan oblik življenja, posledica ekoloških odnosa u društvu.” (Hudolin)

Prema psihoanalitičkom pristupu (Abraham): 

,,Alkoholizam je način bežanja od realnosti i sredstvo za zadovoljstva bez truda.”

 Mihaljević kaže: 

,,Alkoholizam je socijalno medicinska bolest zavisnosti koja nastaje dugotrajnim i prekomernim pijenjem, te dovodi do zdravstvenih, porodičnih i širih društvenih problema. Alkoholičar je ona osoba koja prekomerno konzumira alkoholna pića duži niz godina, tako da joj je pijenje postalo sastavni deo života i ponašanja.“